Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mopsgostynin.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-05-21.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Izdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej”.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-07-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Michalski, admin@mopsgostyninl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 512309191. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie zlokalizowany jest przy ul. Parkowej 22. W budynku znajdują się: Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczeń Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Wychowawczych oraz Dobry Start, Dział Finansowo-Księgowy i Zamówień Publicznych, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Organizacyjno-Administracyjny. Budynek jest dwukondygnacyjny, natomiast pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na piętrze. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, gdzie na klatce schodowej na ścianie po lewej stronie od wejścia umiejscowiony jest domofon z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, korzysta z domofonu poprzez jego naciśnięcie w celu ustalenia z pracownikiem rodzaju sprawy. Pracownik obsługujący sprzęt powiadamia pracownika właściwego do załatwienia zgłoszonej sprawy. Sprawa jest załatwiana w wyznaczonym miejscu na parterze budynku MOPS. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak oznaczeń kontrastowych bądź w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Z uwagi na lokalizację oraz usytuowanie pomieszczeń MOPS w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na piętrze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content