O projekcie

I. Informacja o projekcie
Projekt pod tytułem „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Gostynin – Miasto, w której imieniu występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu realizowanego w oparciu o Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.03.2009r. do 31.12.2009r
Cele projektu

Cel ogólny:

Zwiększenie aktywności społecznej wśród osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze miasta Gostynina.

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie kompetencji  życiowych w zakresie podstawowych umiejętności interpersonalnych, świadomości swoich mocnych i słabych stron i radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 6 beneficjentów ostatecznych.
2. Podniesienie wiedzy w zakresie praw i uprawnień na rynku pracy u 6 beneficjentów ostatecznych.
3. Zwiększenie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu u 6 BO.
4. Podniesienie kompetencji życiowych w zakresie kształtowania relacji z innymi u 18 BO.
5. Podniesienie kompetencji życiowych w zakresie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy u 18 BO.
6. Osiągnięcie i utrzymanie stabilności emocjonalnej w sytuacjach grupowych u 18 beneficjentów ostatecznych.
7. Nabycie umiejętności zawodowych u 10 beneficjentów ostatecznych.

1. Zadania projektu:

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1 Aktywna integracja
BO zostaną podzieleni na trzy sześcioosobowe  grupy – grupa I i II będzie się składała z BO uczestniczących w projekcie  w roku 2008, a grupa III z osób rozpoczynających udział. Psychoterapia grupowa będzie realizowana w dwóch 9 – osobowych grupach.
• spotkania informacyjne:
– wstępne  dla zakwalifikowanych 18 beneficjentów ostatecznych, podczas którego uzyskają szczegółową wiedzę na temat organizowanych działań, będą mogli uzyskać odpowiedzi na swoje zapytania i otrzymają niezbędne na tym etapie materiały informacyjne,
– dla 18 beneficjentów ostatecznych (po przejściu cyklu warsztatów i szkoleń).  W spotkaniu będą również uczestniczyli pracownicy socjalni współpracujący z BO , Kierownik i z – ca  Kierownika Ośrodka oraz Koordynator.
– podsumowujące – podczas którego nastąpi podsumowanie efektów oddziaływań                  i wręczenie BO certyfikatów o ukończeniu programu.
Podczas spotkań przewidziano konsumpcję.
• warsztaty psychologiczne dla III grupy, prowadzone przez psychologa , które wyposażą BO w podstawowe kompetencje życiowe, niezbędne  do podjęcia aktywności społecznej, 4 sesje warsztatowe po 2h,  razem  24 h warsztatów na 1 BO.
-„Kształtowanie umiejętności interpersonalnych” – razem 8 h,
– „Kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron” – razem 8 h,
– „Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych” – razem 8 h.
• warsztaty psychologiczne, prowadzone przez psychologa, „Podniesienie kompetencji życiowych w zakresie kształtowania relacji z innymi – trening asertywności) dla 18 BO  ( w 3 grupach po 6 BO), 12 sesji po 2 h, razem 24 h na 1 BO. , podczas których BO będą doskonalić umiejętności społeczne ze szczególnym uwzględnieniem relacji   społecznych i zawodowych.

• doradztwo zawodowe indywidualne dla III grupy , prowadzone przez doradcę zawodowego ( 2 godziny na każdego BO) – umożliwi stworzenie autoportretu zawodowego BO , poznanie źródeł informacji o miejscach pracy i ustalenie potrzeb szkoleniowych , dostosowanych do indywidualnych predyspozycji BO.
• doradztwo zawodowe grupowe  po 26 spotkań x 2 h dla grupy I i II oraz  13 spotkań x 2 h dla grupy III  – podczas których BO będzie wyszukiwał oferty pracy i utworzy osobistą teczkę ofert, planował wizyty w zakładach pracy, redagował dokumenty aplikacyjne na wybrane stanowiska pracy i przygotowywał się do rozmowy kwalifikacyjnej.
• szkolenia dla III grupy:
– „Prawo i uprawnienia na rynku pracy” – 3 x 2 h, razem 6 h , prowadzone przez prawnika.
– „Podstawy obsługi komputera i internetu” – 8 spotkań po 2 h, razem16 h, prowadzone przez wykładowcę informatyka z przygotowaniem pedagogicznym w sali MOPS wyposażonej w 6 stanowisk komputerowych. Szkolenie to pozwoli uzyskać umiejętności niezbędne do  tworzenia dokumentów pomocnych do ubiegania się o pracę. Ponadto umożliwi posługiwanie się tymi narzędziami w poszukiwaniu/wykonywaniu pracy ( telepraca).
• warsztaty  komputerowe:
– dla 18 BO w trzech grupach ( po 26 spotkań x 2 h dla grupy I i II oraz  13 spotkań x 2 h dla grupy III) podczas których BO będzie tworzył z pomocą informatyka dokumenty aplikacyjne, niezbędne do złożenia w zakładzie pracy. Przewiduje się zakup mebli, komputerów z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego, które będą stanowić wyposażenie pomieszczenia w MOPS, przeznaczonego na salę komputerową, a także  zakup artykułów papierniczych i eksploatacyjnych.

Podczas szkoleń i warsztatów przewidziano poczęstunek ( napoje, owoce, słodycze).

• psychoterapia grupowa dla 18 BO prowadzona przez psychoterapeutę,
– beneficjenci ostateczni zostaną  zakwalifikowani do jednej z grup w czasie konsultacji indywidualnych prowadzonych przez psychoterapeutę,
–  Sesje psychoterapeutyczne będą się odbywały 1 x w tygodniu przez 7 miesięcy ( od maja do listopada) – każdy BO będzie uczestniczył w 30 sesjach. Celem psychoterapii grupowej  będzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w grupie, stabilizacji emocjonalne i wytworzenie / utrwalenie więzi. Sesje psychoterapeutyczne będą tez platformą do omawiania problemów związanych z uczestnictwem w programie, sposobów ich rozwiązywania oraz otrzymywania wsparcia, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka acting – autów ( poprzez opuszczanie zajęć czy rezygnacji       z programu).
• szkolenia zawodowe dla 18 BO – obowiązkowe dla 6 BO, rozpoczynających uczestnictwo, a dla pozostałych 12 – w przypadku konieczności podniesienia konkretnych kwalifikacji w sytuacji otrzymania propozycji pracy.
• zajęcia terenowe dla 18 BO, które umożliwią pełnienie ról społecznych,  zastosowanie zdobytych umiejętności  w praktyce, zdobywanie doświadczenia  i odporności na ewentualne niepowodzenie. Zdobyte doświadczenia będą omawiane podczas zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym. Przewiduje się:
– wizyty w zakładach pracy, prowadzenie rozmów z pracodawcą  i składanie przygotowanych dokumentów aplikacyjnych,
– 2 wyjazdy autokarowe  do skansenu sierpeckiego  oraz do kina z udziałem członków rodzin. W czasie wyjazdów przewiduje się wizytę w restauracji i pizzerii, konsumpcję, zakup biletów wstępu do kina i do skansenu.

Zadanie 2. Praca socjalna
Podpisanie i dodatkowa realizacja 18 kontraktów socjalnych, które poprowadzi 7 etatowych pracowników socjalnych.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki okresowe i celowe dla 18 BO.

Zadanie 4. Zarządzanie
Przygotowanie organizacyjne : Zatrudnienie personelu, zakup sprzętu, przygotowanie dokumentacji projektu, dokumentowanie działań i wydatków projektu, monitorowanie postępu realizacji zadań, obsługa księgowa, kontrola prawidłowości formalno – prawnej działań projektu, składanie wniosków o płatność, przygotowanie do rozliczenia projektu, ewaluacja projektu. Planuje się zakup szafy do przechowywania dokumentacji projektu oraz zakup laptopa, który będzie wykorzystywany do realizacji prezentacji wraz z wcześniej zakupionym projektorem na naradach zespołu, przedstawiania wyników monitoringu i ewaluacji, itp.

Zadanie 5. Promocja
Przygotowanie założeń promocji, zlecenie firmie zewnętrznej druku materiałów promocyjnych ( plakatów, naklejek) , zlecenie zamieszczenia 2 ogloszeń prasowych, zakup  pieczątki.

Grupy docelowe.

W Polsce, wg spisu powszechnego GUS z 2004 r. żyje 6,2 mln osób niepełnosprawnych. Wśród nich blisko 10% to osoby ze schorzeniami psychicznymi.  Stanowią grupę zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, co powoduje konieczność indywidualizowania pomocy dla nich adresowanej.  Są to osoby na ogół gorzej wykształcone, przejawiają niższą aktywność zawodową i w konsekwencji częściej dotyka je ubóstwo i zjawisko wykluczenia społecznego. Nierówność szans na początku drogi życiowej zostaje pogłębiona w życiu dorosłym poprzez gorsze przygotowanie zawodowe i społeczne. Bez pomocy grupa osób niepełnosprawnych, a w szczególności niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, nie jest w stanie rozwiązać swoich  życiowych problemów . Bezrobocie chorych psychicznie jest najwyższe wśród samej grupy niepełnosprawnych. Wśród osób chorych na schizofrenię, najpowszechniejszą chorobę w Polsce, na którą może cierpieć około 400 tysięcy osób, odsetek aktywnych zawodowo wynosi około 2% chorych. W powiecie gostynińskim, w końcu września 2008r. w RUP zarejestrowanych było 136 osób niepełnosprawnych, w tym 66 bezrobotnych. Analiza własna grupy  188 osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy Ośrodka,  wykazała, że 75 osób( blisko 40%) to niepełnosprawni  z powodu zaburzeń psychicznych. Przyczyny niskiej aktywności społecznej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi są różnorodne: niższy poziom wykształcenia, deficyty poznawcze, chwiejność emocjonalna, wtórne zyski z choroby(renta), nieznajomość swoich praw i uprawnień, wyuczona bezradność, niepewność (lęk?)  społeczeństwa, w tym pracodawców. Projekt  jest  odpowiedzią na powyższe problemy i obejmuje kompleksowy system oddziaływań, dostosowanych do możliwości BO.
Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 18 osób mieszczących się w kategorii : osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do grupy  osób niepełnosprawnych , w tym z zaburzeniami psychicznymi ( z wyłączeniem osób, które korzystały z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL). Beneficjenci ostateczni będą mieszkańcami Gostynina. Wśród 18 BO objętych wsparciem 6 będzie kontynuowało realizację programu, 6 powróci do programu , a z 6 BO zostanie zawarty kontrakt socjalny po raz pierwszy.

Skip to content