Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina
(nr sprawy: MOPS-2000/01/2012)

< WIĘCEJ INFORMACJI>