ŚW. RODZINNE / F. ALIMENTACYJNY

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2013 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

———

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz.1228 , z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

———

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2012 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.

—–

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

—–

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) – niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

 

——–

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 04.03.2011 roku wpłynęło do tut. Ośrodka  z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie pismo o następującej treści

„Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie przypomina, iż w przypadku, kiedy członek rodziny uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii, otrzymuje świadczenia rodzinne w tym kraju ale uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymywaniem dzieci w Polsce, osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w Polsce może zwrócić się do MCS w Warszawie – jako instytucji właściwej z pisemnym wnioskiem o uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci (tj. o wypłacanie tych świadczeń opiekunowi dzieci w Polsce). Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie prośby, poparte stosownymi zaświadczeniami ( np. wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, wyciąg bankowy, potwierdzający fakt nieotrzymywania świadczeń itp.).

Jednocześnie informujemy, że rolą Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest jedynie przekazanie tego wniosku do zagranicznej instytucji. Decyzję w sprawie zawsze podejmuje organ właściwy danego kraju, który to świadczenie przyznał i wypłaca.

W przypadku uwolnienia świadczeń rodzinnych zagraniczna instytucja przekazuje płatności na rachunek bankowy za pośrednictwem organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce (tj. na rachunek bankowy GOPS lub MOPS).

Powyższe postępowanie jest zgodne z art. 75 ust.2  Rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność  na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (obowiązujące w sprawach dotyczących Norwegii, Islandii, Lichtensteina  i Szwajcarii) oraz w art. 68a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (obowiązuje w sprawach dotyczących krajów UE), jeśli świadczenia rodzinne nie są przeznaczone na utrzymanie członków rodziny przez osobę , której powinny być udzielane, instytucja właściwa powinna wypłacić wymienione świadczenia osobie fizycznej lub prawnej, która rzeczywiście utrzymuje członków rodziny, na wniosek i za pośrednictwem organu, wskazanego w tym celu przez właściwą władzę państwa ich zamieszkania”.

 

I N F O R M A C J A

dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych  uprzejmie informuje, że w przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę  Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju w trakcie pobierania świadczeń rodzinnych należy o powyższym  niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek. Zgodnie z art. 21 ust.1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.)  samorząd województwa  realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do tych zadań należy:1)pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczneia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;2)wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .

ZASIŁKI RODZINNE W UNII EUROPEJSKIEJ

Od 1 maja 2004 r.   Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Zasiłek rodzinny należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy i nie ma znaczenia miejsce zamieszkania. Ubiegając się o świadczenia rodzinne za granicą, należy spełnić wymagania, jakie nakładają  przepisy państwa, w którym jest się ubezpieczonym. Świadczenia rodzinne można pobierać tylko w jednym państwie, tam świadczenia, gdzie praca. Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2009 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.