Rozpoczęcie procedury przetargowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina

numer sprawy: MOPS-2000-01-2012

<Ogłoszenie>

<Specyfikacja z załącznikami>