I N F O R M A C J A dla osób pobierających świadczenia rodzinne

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych  uprzejmie informuje, że w przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę  Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju w trakcie pobierania świadczeń rodzinnych należy o powyższym  niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek. Zgodnie z art. 21 ust.1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.)  samorząd województwa  realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do tych zadań należy:1)pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczneia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;2)wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .
.


ZASIŁKI RODZINNE W UNII EUROPEJSKIEJ

.

Od 1 maja 2004 r.   Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Zasiłek rodzinny należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy i nie ma znaczenia miejsce zamieszkania. Ubiegając się o świadczenia rodzinne za granicą, należy spełnić wymagania, jakie nakładają  przepisy państwa, w którym jest się ubezpieczonym. Świadczenia rodzinne można pobierać tylko w jednym państwie, tam świadczenia, gdzie praca. Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .

.

TERMINARZE WYPŁAT MAJ 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 17-18.05.2010

K – L : 19-20.05.2010

M – P : 21-24.05.2010

R – S : 25-26.05.2010

T – Z : 27-28.05.2010

.

24.05.2010 : ZASIŁKI STAŁE

24.05.2010 : ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

25.05.2010 : ZASIŁKI OKRESOWE

26.05.2010 : ZASIŁKI CELOWE

.

Żałoba narodowa

To największa tragedia w historii Polski. Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z 95 osobami zginęli w katastrofie samolotu Tupolew 154M.

Na pokładzie były najważniejsze osoby w państwie. Do katastrofy doszło o godzinie o 8.56 czasu polskiego na lotnisku wojskowym w Smoleńsku.

Nabór !!!

Informujemy, że od 01.03.2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
.
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
.
o nazwie:
„Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.
.
Projekt kierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie są kobietami długotrwale bezrobotnymi, są w wieku aktywności zawodowej, w tym kobiety samotnie wychowujące dzieci. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 kwietnia 2009 r.
.
.

Wigilia w Jadłodajni Miejskiej

Dnia 18.12.2009 r. w Jadłodajni Miejskiej w Gostyninie odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane dla klientów korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Jak co roku swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Gostynina – Włodzimierz Śniecikowski oraz Dziekan dekanatu gostynińskiego – Ks. Ryszard Kruszewski.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -4/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

_________________________________________

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -5/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza przetarg na :

  1. Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (numer sprawy MOPS/ZP-4/2009)
  1. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (numer sprawy MOPS/ZP-5/2009)