TERMINARZE WYPŁAT NA LUTY 2011

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 15-16.02.2011

K – L : 17-18.02.2011

M – P : 21-22.02.2011

R – S : 23-24.02.2011

T – Z : 25-28.02.2011

.

21.02.2011 :    ZASIŁKI STAŁE

21.02.2011 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

22.02.2011 :    ZASIŁKI OKRESOWE

23.02.2011 :    ZASIŁKI CELOWE

.

NABÓR

.
Informujemy, że od 01.02.2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna nabór do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

o nazwie:

„Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.

Projekt w 2011 roku kierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do grupy osób niepełnosprawnych lub wychowujących dzieci niepełnosprawne.Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 20 lutego 2011 r.

TERMINARZE WYPŁAT NA STYCZEŃ 2011

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 17-18.01.2011

K – L : 19-20.01.2011

M – P : 21-24.01.2011

R – S : 25-26.01.2011

T – Z : 27-28.01.2011

.

24.01.2011 :    ZASIŁKI STAŁE

24.01.2011 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

25.01.2011 :    ZASIŁKI OKRESOWE

26.01.2011 :    ZASIŁKI CELOWE

.

Wigilia w Jadłodajni Miejskiej

Jak co roku zebraliśmy się w Jadłodajni Miejskiej wraz z podopiecznymi korzystającymi z pomocy naszego Ośrodka, by spożyć posiłek wigilijny oraz podzielić się opłatkiem symbolizującym pojednanie i przebaczenie, który jest również znakiem przyjaźni i miłości. Przełamanie się opłatkiem – „chlebem” jest nawiązaniem do modlitwy Ojcze Nasz:  oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego…).

Nasze wspólne spotkanie uświetnił Burmistrz Miasta Gostynina – Włodzimierz Śniecikowski, Dziekan Ks. Ryszard Kruszewski oraz zespół VoxDei, który zbudował wspaniały świąteczny  nastrój śpiewając kolędy.

GALERIA:

[nggallery id=6]

Informacja dot. treści SIWZ

.

W związku z zapytaniem dot. niejasności zapisu w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż zapis:

„Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.”
posiada omyłkę pisarską w postaci słowa „wartością”,  które nie ma odwołania do Rozdziału III pkt 2 ppkt 2.2.2 SIWZ i zostało usunięte.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprawił ową pomyłkę na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Treść poprawionego zapisu ma postać:

„Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac odpowiadających swoim rodzajem i pracom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.”

Prosimy o pobranie i wypełnienie aktualnego formularza (Załącznik nr 4).

.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego na terenach miasta Gostynina,  numer sprawy:  MOPS-3410/05/2010 – <WIĘCEJ INFORMACJI>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (nr sprawy: MOPS-3410/04/2010) w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.