Gostynińskie becikowe – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje da dziecko urodzone, objęte opieką prawną lub faktyczną bądź przysposobione po dniu 31 grudnia 2018r.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Gostyninie przez nieprzerwany okres co najmniej 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje w wysokości 1000 zł, niezależnie od dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22 w godzinach urzędowania nie później niż przed upływem 6 miesięcy od narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do czasu pozostawania przez dziecko pod tą opieką. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

You may also like...