Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000-02-2014

<ZAWIADOMIENIE>

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2014 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Dostawę tonerów do drukarek

w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie.

 w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie

 w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zakończenie projektu „Okno Na Świat”

W dniu 31 grudnia 2013r. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  zakończył realizację projektu ,,Okno na Świat” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Adresatami projektu było 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, członkowie ich rodzin oraz  najbliższe otoczenie.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi/upośledzonych umysłowo, ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach wykluczonych społecznie, wykorzystanie ich energii i inicjatywy, a także poprawa funkcjonowania tych osób w życiu codziennym poprzez udział w działaniach integracyjnych, szkoleniach i warsztatach, przeciwdziałanie pasywności.

W okresie od 01.07.203r. do 31.12.2013r. zostały zrealizowane następujące działania:

  • Warsztaty psychologiczne – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
  • Warsztaty komputerowe – „ABC komputera”
  • Szkolenie „Savoir vivre z elementami wizażu”
  • Szkolenie „Mój portfel”
  • Punkt wsparcia –  indywidualne poradnictwo świadczone przez psychologa,  prawnika, pedagoga i doradcę zawodowego
  • Wizyta studyjna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem
  • Trzydniowa wycieczka integracyjno – edukacyjna do Krakowa – Wieliczki – Ojcowa
  • Wyjazd integracyjny do Warszawy obejmujący spektakl „Bóg mordu” w Teatrze 6 piętro oraz wizytę w  Telewizji Polskiej

 Uzyskana wiedza i umiejętności – interpersonalne, emocjonalne, społeczne jak  i  zawodowe przyczyniły się do wytworzenia postaw służących zwiększeniu aktywności społecznej uczestników Projektu. Wspólna praca grupy profesjonalistów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwoliła na optymalizację wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie, jak również wymianę i transfer dobrych praktyk.

 Zespół zarządzający

Koordynator Projektu: Małgorzata Ostrowska – Burakowska

Specjalista ds. monitoringu: Magdalena Jachimska

.

Okno Na Świat

16 Photos