TERMINARZE WYPŁAT PAŹDZIERNIK 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

.

A – J : 15-18.10.2010

K – L : 19-20.10.2010

M – P : 21-22.10.2010

R – S : 25-26.10.2010

T – Z : 27-28.10.2010

.

Wypłaty z tytułu FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą wypłacane sukcesywnie przez cały miesiąc październik

.

20.10.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

20.10.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

21.10.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

22.10.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

TERMINARZE WYPŁAT WRZESIEŃ 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 15-16.09.2010

K – L : 17-20.09.2010

M – P : 21-22.09.2010

R – S : 23-24.09.2010

T – Z : 27-28.09.2010

.

22.09.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

22.09.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

23.09.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

24.09.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

INFORMACJA – 5-latki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2009r. nr 56,poz.458) w roku szkolnym 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym rodzice, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, mający prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o przyznanie dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

INFORMACJA – nowy okres zasiłkowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2010 r

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.

TERMINARZE WYPŁAT SIERPIEŃ 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 16-17.08.2010

K – L : 18-19.08.2010

M – P : 20-23.08.2010

R – S : 24-25.08.2010

T – Z : 26-27.08.2010

.

23.08.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

23.08.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

24.08.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

25.08.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

I N F O R M A C J A

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2010r. do 30 września 2011r. można składać od miesiąca sierpnia 2010 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia  31 października., natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.

.

TERMINARZE WYPŁAT LIPIEC 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 15-16.07.2010

K – L : 19-20.07.2010

M – P : 21-22.07.2010

R – S : 23-26.07.2010

T – Z : 27-28.07.2010

.

21.07.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

21.07.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

22.07.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

23.07.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

TERMINARZE WYPŁAT CZERWIEC 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J :    15-16.06.2010

K – L :    17-18.06.2010

M – P :   21-22.06.2010

R – S :    23-24.06.2010

T – Z :    25-28.06.2010

.

21.06.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

21.06.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

22.06.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

23.06.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

I N F O R M A C J A dla osób pobierających świadczenia rodzinne

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych  uprzejmie informuje, że w przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę  Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju w trakcie pobierania świadczeń rodzinnych należy o powyższym  niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek. Zgodnie z art. 21 ust.1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.)  samorząd województwa  realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do tych zadań należy:1)pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczneia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;2)wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .
.


ZASIŁKI RODZINNE W UNII EUROPEJSKIEJ

.

Od 1 maja 2004 r.   Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Zasiłek rodzinny należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy i nie ma znaczenia miejsce zamieszkania. Ubiegając się o świadczenia rodzinne za granicą, należy spełnić wymagania, jakie nakładają  przepisy państwa, w którym jest się ubezpieczonym. Świadczenia rodzinne można pobierać tylko w jednym państwie, tam świadczenia, gdzie praca. Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .

.